Κατανομή ποσού 5.423.932,10 € σε Δήμους, για τα μισθώματα των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών τους

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 94505/21-11-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Κατανομή συνολικού ποσού 5.423.932,10 € σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2021, για την καταβολή μισθωμάτων έως τον Δεκέμβριο 2021, των σχολικών μονάδων τους καθώς και των υπηρεσιών, που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν.3852/2010.”.

Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών,  με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.