Κατανομή ποσού σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Κατανέμετε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.330.000,00 €) σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Δείτε την απόφαση εδώ.