Κατανομή εποχικού προσωπικού κατηγορίας πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για το «Άθληση για Όλους»

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5696-7/11/2022, η Υπ’ Αριθμ. 526568 – 01/11/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών, με θέμα την: “Έγκριση κατανομής και πλήρωσης υφιστάμενων θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών για την περίοδο 2022-2023.”.