Κατανομή από ΚΑΠ, σε Δήμους για σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 103399/30-10-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Κατανομή ποσού ύψους 2.033.653,81 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, προς κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της Χώρας.”.