Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου ΟΤΑ 2021-2024

Με το έγγραφο υπ’ αριθμ. 11884 – 18/2/2020, με θέμα: “Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα των ΟΤΑ” το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, πως έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020 και δίνει οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους.

 

Πίνακες ΜΠΔΣ