Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων

Εκδόθηκε η Υπ. Αριθμ. Πρωτ.29842/28-03-2024 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την οποία τροποποιείται η υπ΄αρίθμ. Φ.131360/12476/2013/08.05.2013 (ΦΕΚ 1107/08.05.2013 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. ως προς την αποτύπωση των στοιχείων των συμβαλλομένων επί της ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» και προστίθενται νέα πρότυπα ληξιαρχικών πράξεων στο επισυναπτόμενο Παράρτημα.