Θυρίδες φορέων και χρηστών, που τηρούνται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4693 – 07/09/2022, η υπ’ Αριθμ. 36126 ΕΞ 2022 – 05/09/2022 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων των Φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτήν» (Β’ 849).”, η οποία αφορά τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά των θυρίδων των Φορέων και προσθέτει ένα νέο Άρθρο, για τη διαδικασία έκδοσης δημοσίων εγγράφων με χρήση της θυρίδας Φορέα.