Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων φορέων Δημοσίου, πολιτών και επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε το υπ’αριθμ.9134-10/4/2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: “Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων”