Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Kατευθυντήρια Οδηγία σχετικά με διαπιστωμένες πλημμέλειες – παρατυπίες σε προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία

Αναρτήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 27/3990 – 08/07/2021Kατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με τίτλο:

«Επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες – παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί κατά τα έτη 2017 έως 2021, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας επί αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. α’ και 269 περ. α’ του ν. 4412/2016, καθώς και εν γένει υποδείξεις – συστάσεις που έχει απευθύνει η Αρχή με τις εκδοθείσες Γνώμες της επί αιτημάτων διαπραγμάτευσης κατόπιν επίκλησης των ανωτέρω νομικών βάσεων».