Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Επικαιροποιημένο υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων, για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Αναρτήθηκε, σε επεξεργάσιμη μορφή, το επικαιροποιημένο υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργvn άνω των ορίων του ν.4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.