Παράταση στην εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της Αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για το 2023

Δημοσιεύθηκε η υπ΄Αριθ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/30/οικ.5667/31-03-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της Αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Παράταση ενεργειών ολοκλήρωσης Α΄ Σταδίου και χορήγηση διευκρινίσεων επί ζητημάτων εφαρμογής του Ν. 4940/2022“.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Εγκύκλιο, τονίζονται τα εξής:

  •  Η ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών του Α΄ σταδίου της αξιολογικής περιόδου 2023, παρατείνεται έως τις 24 Απριλίου 2023.
  • Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ετήσια σχέδια δράσης του Ν. 4622/2019 και δεν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού στόχων του ανώτατου οργάνου διοίκησης, η διαδικασία καθορισμού στόχων εκκινεί από το ανώτατο επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας.