Εφαρμογή ενιαίων κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης στις υπηρεσίες παροχής νερού ύδρευσης

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/5456/36 – 20/01/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: “Εφαρμογή ενιαίων κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης στις υπηρεσίες παροχής νερού ύδρευσης.”