Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Δημοσίου 2020

Δημοσιεύτηκε στις 14 Νοεμβρίου 2019 η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231 με θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020».

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, οι φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις προγραμματισμού προσλήψεων προς το ΥΠ.ΕΣ. μέσω της ειδικής εφαρμογής η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4590/2019 για την πρώτη εφαρμογή του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων και με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, προβλέπεται ότι:

 

«Το ετήσιο σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 4 για το έτος 2020, καθώς και τα αιτήματα που υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 για τα έτη 2020 και 2021, εγκρίνονται εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019» και πιο συγκεκριμένα από 14/11/2019 έως 26/11/2019.

 

Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό είναι αυτονόητο ότι θα υποβάλουν τα αιτήματά τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων.

 

Ενώ στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ.

 

Οι Δήμοι και Περιφέρειες, οι οποίοι θα υποβάλουν αιτήματα τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους φορείς που «εποπτεύουν» σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Δ’ της παρούσας εγκυκλίου (σελ.12). Επομένως τα αιτήματα των Συνδέσμων Ο.Τ.Α. καθώς και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα υποβληθούν από Δήμο ή Περιφέρεια.

 

Για τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, εξαιρούνται οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού που αφορούν το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ Βαθμού και σε Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, συμπληρωματικά της 3Κ/2018 προκήρυξης.

 

Εντάσσονται πλέον στον ετήσιο προγραμματισμό οι προσλήψεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι συνδέονται με τους φορείς με σχέση έμμισθης εντολής.

 

Δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προγραμματισμό οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού, καθότι από τις διατάξεις του Ν. 4590/2019 προβλέπεται η υποβολή αιτημάτων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού εφόσον αυτό εμπίπτει στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου.

 

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου εκδόθηκε το έγγραφο με αριθμό πρωτ.: 81602 και θέμα: “Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020”