Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομέων για το 2021

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ’ Β 2923/03-05-2023, στις 26/04/2023 Έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Πρωσοπικού Χαρακτήρα, με θέμα την “Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έτους 2021 (άρθρο 14 του ν. 4624/2019).”.