Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους, από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής

Καθορίζεται η διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων και των Περιφερειών για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, οι οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 2η Μαΐου 2024 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων καθώς και αποζημιώσεις από αδικοπραξία.

Υποδεικνύονται συγκεκριμένα υποδείγματα συμπλήρωσης στο ΦΕΚ.3657/Β/25-6-2024

Αιτήσεις 25.6.24 έως 11.10.2024, οι οποίες θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας

Κατάθεση αιτήσεων ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά.