Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. πρωτ.: 90221 – 21/12/2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.”.