Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. πρωτ.:28693- 13/04/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής”.