Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4: Νέα τροποποίηση διαδικασίας και προϋποθέσεων χορήγησης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5207 – 25/11/2020 η υπ’ Αριθμ. ΓΔΟΥ 295 – 24/11/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047), όπως ισχύει.”.