Επιστολή για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

logo

                                                                                                                                                Αθήνα, 29/4/2020

 

Προς: Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού Περιφέρειας Αττικής

Ενημερωτική επιστολή με θέμα:

«Επιχορηγηση ΟΤΑ α’ βαθμού για την

επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»

 

Σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (https://www.pepattikis.gr/) την οποία δημοσίευσε  στις 9 Δεκεμβρίου (ΑΔΑ:6ΡΝΝ7Λ7-ΔΤ4) και στην οποία δόθηκε παράταση με ανακοίνωση στις 27 Μαρτίου 2020, η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων προωθεί την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που αφορά στην αποκεντρωμένη διαχείριση με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών. Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν στην εκπόνηση των απαιτούμενων Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, τα οποία έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης της Περιφέρειας αλλά και τον εθνικό σχεδιασμό. Η σύγχρονη τάση στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά στη μετατροπή της σε βιώσιμη διαχείριση υλικών μέσω της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία. Στο παραπάνω πλαίσιο ο ρόλος των δήμων είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς το πρώτο βήμα μετάβασης στην κυκλική οικονομία είναι η σύνδεση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με τις αρχές και τις κατευθύνσεις αυτής με στόχο την βιώσιμη επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης χωρίς να αποκλείονται τεχνολογίες που συμβάλλουν στη προοπτική της βιώσιμης και αειφόρου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

 

Αντικείμενο της δράσης κάθε Δήμου θα είναι:

Α. Η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του κάθε ΟΤΑ Α βαθμού σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Β. Ο σχεδιασμός του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των Τοπικών Σχεδίων, θα υπάρχει στενή συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής – Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Δήμοι – ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Η συγχρηματοδοτούμενη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 1.636.800,00 € για την εκπόνηση 66 μελετών που αφορούν τους Δήμους της Αττικής.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 12/12/2019 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30/05/2020 23:59:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου).

 

Με αφορμή τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε πως η ANAVATHMISI SA υποστηρίζει επί 20 και πλέον έτη ΟΤΑ και φορείς του Δημοσίου τομέα. Σήμερα παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων που καλύπτουν κάθε ανάγκη Λογιστικής, Φορολογικής, Συμβουλευτικής, Μηχανογραφικής και Εκπαιδευτικής φύσης των πελατών της, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.

 

Παράλληλα η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ σε συνεργασία με το δίκτυο των εξειδικευμένων και έμπειρων συνεργατών της, διευρύνει συνεχώς τις δραστηριότητες της σε νέους τομείς και υπηρεσίες που αφορούν τους πελάτες της.  Ειδικότερα στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων, η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ συμμετέχει στην υλοποίηση σημαντικών παραδοτέων που της έχουν ανατεθεί από τον ΕΔΣΝΑ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων S.W.A.N..

 

Το έργο S.W.A.N.: a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN (Ψηφιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στα Βαλκάνια) εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG BalkanMed 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό €968.000,00 με διάρκεια δύο ετών (λήξη: 12.06.2020). Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής-Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και από την Ελλάδα συμμετέχουν επίσης το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιπλέον, συμμετέχουν εταίροι από την Αλβανία τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας για τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, η οποία θα δημιουργήσει και θα διαχειριστεί τοπικά και διακρατικά βιώσιμες αλυσίδες αξίας για την επαναχρησιμοποίηση στερεών αποβλήτων, προωθώντας την πράσινη ανάπτυξη στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων.

 

Η εμπειρία και η εξειδίκευση των συνεργατών μας, τόσο επιχειρηματικά όσο και ακαδημαϊκά στην κυκλική οικονομία, την αειφόρο ανάπτυξη, την διαχείριση αποβλήτων και γενικότερα του τομέα του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης, καθιστά την εταιρία μας έναν σημαντικό συμβουλευτικό φορέα που απευθύνεται σε Δήμους που οραματίζονται και επιθυμούν να ακολουθήσουν τις σύγχρονες παγκόσμιες και ευρωπαϊκές εξελίξεις, να εναρμονιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες τους και να προχωρήσουν σε ανάλογα έργα, λύσεις και σχεδιασμό. Επιπλέον της δίνει την δυνατότητα να καθοδηγήσει, να αναδείξει ευκαιρίες και να υποστηρίξει πλήρως τους Δήμους στην μετάβαση τους στην εποχή της Κυκλικής Οικονομίας και σε μία πιο πράσινη και φιλική πόλη.

 

Κατά συνέπεια, η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ με τη μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία της στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και τη μεγάλη εμπειρία της στο αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, μπορεί να υποστηρίξει καθοριστικά τους Δήμους στην Επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και τις σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις.

 

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις απαιτήσεις του Δήμου αλλά και τις δικές μας προτάσεις αναφορικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

 

Για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.,

 

  THANOS POLYDOROS

CEO