Επικαιροποίηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. πρωτ.: 5997 – 23/10/2020 Εγκύκλιος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με τίτλο: ““Επικαιροποίηση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων”