Επιδότηση Προγράμματος μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που απασχολούνται στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2295 – 10/05/2022, η Υπ’ Αριθμ. 43069 – 10/05/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα την: “Επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) του ν. 4763/2020, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2022.”.