Επίβλεψη σύμβασης μελέτης και κατασκευής Δημοσίων Έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης (ΙΦΕ)

Δημοσιεύθηκαν, στα ΦΕΚ Β’ 5104/4-11-2021 και ΦΕΚ Β’ 5072/2-11-2021, οι Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τους Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης, κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 136 και 183 ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα:

–  Η υπ’ Αριθμ. 299659/25-10-2021 Απόφαση με τίτλο: “Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης“.

– Η υπ’ Αριθμ. 299801/25-10-2021 Απόφαση με τίτλο: “Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης” .