Εξ. Επείγουσα Απόφαση 1079 26/03/2012 Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 , με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.