Ενιαίο Κείμενο Εγκυκλίων έτους 2021

Δημοσιεύθηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 10220/16-02-2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο το Υπουργείο ενημερώνει ότι καταρτίστηκε το «Ενιαίο Κείμενο Εγκυκλίων 2021», στο οποίο αποτυπώνεται μέρος της δράσης της Υπηρεσίας, κατά το έτος 2021. Το εν λόγω Κείμενο, το οποίο αναρτήθηκε και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην Ενότητα «Εγκύκλιοι», περιλαμβάνει όλες τις Εγκυκλίους, οι οποίες εκδόθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, και αποτελεί τη συνέχεια μιας προσπάθειας ετήσιας ανασκόπησης και παράθεσης των κατά λόγο αρμοδιότητας πεπραγμένων της Υπηρεσίας.

Ενιαίο Κείμενο Εγκυκλίων 2021