Έκτακτη ενίσχυση φορέων Δημοσίου έως 21/9/2020 (Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3867 – 10/9/2020 η υπ’ αριθμ. Α.207/2020 – 10/9/2020 Απόφαση του ΓΔΟΥ με θέμα: “Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020.“.

More precisely:

  • Για τη λήψη ενίσχυσης υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19:

α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

δδ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

  • Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» στοιχεία, όπως Κύκλο Εργασιών ΦΠΑ, ακαθάριστα έσοδα κλπ: για του μήνες  Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2020.
  • Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.
  • Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 21η Σεπτεμβρίου 2020.
  • Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.
  • Οι προϋποθέσεις υπαγωγής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την  21η Σεπτεμβρίου 2020.