Εγκύκλιος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. πρωτ.: 770 – 04/02/2021  Εγκύκλιος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με τίτλο: “Υποστήριξη αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων”.