Εγκύκλιοι σχετικά με κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.38053/516/02-05-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την “Εγκύκλιο για τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών Επικαιροποιημένη σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58 του ν. 5027/2023 (Α’ 48) και των άρθρων 19 και 23 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) “.

Με την ανωτέρω Εγκύκλιο επισημαίνεται πως:

– Η διαπίστωση της ύπαρξης ασυμβιβάστου ή μη, αποτελεί αντικείμενο δικαστικής κρίσης

Δεν υπάρχει κώλυμα για τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
  • Τους εκτελεστικούς γραμματείς περιφερειών, ειδικούς σύμβουλους των περιφερειών και δικηγόρους με έμμισθη εντολή των περιφερειών, στις περιφέρειες στις οποίες υπηρέτησαν
  • Τους διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδρους διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νομικών προσώπων της περιφέρειας. Επισημαίνεται πως από τα πρόσωπα αυτά έχουν υποβάλει την παραίτησή τους έως και  31-12-2022, προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές των περιφερειακών αρχών δύνανται, κατά την κρίση του οικείου φορέα, να επιστρέψουν στη θέση τους, έπειτα από κοινοποίηση αίτησής τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από 13-04- 2023.

-Ως προς τους διευθυντές ιατρούς που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας καθώς και τον υπεύθυνο συντονιστή της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας, το κώλυμα εκτείνεται μόνο στην περιφερειακή ενότητα που έχει την έδρα του ο φορέας. Ενώ οι ι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας  Δεν υπάγονται στο κώλυμα της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021.

Τέλος, δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο  ο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με την οικεία περιφέρεια , τα νομικά της πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτή συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Καθώς και η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων της περιφέρειας, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

Δημοσιεύθηκε και η Υπ΄Αριθμ. Πρωτ.: 518/ 38218/02-05-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023”, που αφορά τους Δήμους.

Με την ανωτέρω Εγκύκλιο, γνωστοποιούνται τα εξής:

  • Σχετικό κώλυμα εκλογιμότητας υφίσταται, όταν ο υποψήφιος μπορεί να το αποβάλει, εφόσον παραιτηθεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις
  • Απόλυτο κώλυμα εκλογιμότητας υφίσταται, όταν ο υποψήφιος δεν μπορεί να το αποβάλει, ακόμα και σε περίπτωση παραίτησής του από την κρίσιμη ιδιότητα
  • Τοπικό κώλυμα εκλογιμότητας υφίσταται, όταν ο υποψήφιος φέρει την κρίσιμη ιδιότητα, εντός συγκεκριμένης χωρικής αρμοδιότητας στην οποία εμπίπτει ο δήμος, στον οποίο επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα

-Για τους Διευθυντές ιατρούς που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τον υπεύθυνο συντονιστή της επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας, το κώλυμα εκλογιμότητας δεν υφίσταται, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα σε άλλους δήμους, πλην του δήμου της έδρας, στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητα του φορέα στον οποίο υπηρετούν.

Στις κατηγορίες υποψηφίων των οποίων το κώλυμα εκλογιμότητας καταργείται και έχουν ήδη υποβάλει την παραίτησή τους έως και 31-12-2022 προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές της 8η Οκτωβρίου 2023, να μπορούν να επανέλθουν στη θέση τους, κατά την κρίση του οικείου φορέα, κατόπιν αίτησής τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ήτοι έως τη Δευτέρα 24-04-2023.

Εξαιρούνται από το κώλυμα εκλογιμότητας οι Αξιωματικοί Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι του βαθμού του Υπαστυνόμου Α΄, του Υποπυραγού και του Ανθυποπλοιάρχου.