Εγκύκλιοι για πρόστιμα-προσαυξήσεις & μισθωτήρια

25/11/2015

 

Η ΓΓΔΕ δημοσίευσε τις παρακάτω εγκυκλίους:

 

1. ΠΟΛ.1252/2015

Δίνονται διευκρινίσεις για τα πρόστιμα & τις προσαυξήσεις που προβλέπονται στα α. 53-62 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170-26/7/2013), όπως τροποποιήθηκε απ’ το Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α’ 152-20/11/2015). Κωδικοποιημένα μπορείτε να τα δείτε στα επικαιροποιημένα υλικά της εκπαιδευτικής ημερίδας που διοργανώσαμε στις 4/11/2015 στο Περιστέρι.

 

2. ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 2015

Διευκρινίζεται πως σύμφωνα με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129-17/10/2015), από 1/1/2015 και μετά καταργήθηκε η δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Επίσης, σύμφωνα με το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143-9/11/2015), από 9/11/2015 και μετά, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αρ.πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.