Διευκρινίσεις Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. πρωτ.: 2339– 16/4/2021 Εγκύκλιος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με τίτλο: “Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του ν. 4412/ 2016 και άλλες διατάξεις”.

Για τις συμβάσεις ήσσονος αξίας

(άρθρο 117Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4782/2021)

Στη σελίδα 11 του παραπάνω εγγράφου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αναφέρεται: «για την αποφυγή παρερμηνείας ή σύγχυσης, ότι οι συμβάσεις ήσσονος αξίας δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρ. 1 του άρθρου 38 ως προς την ανάρτηση σχετικών στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, ωστόσο εξακολουθούν να διέπονται από τις σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4270/ 2014 (π.χ. έκδοση πρωτογενούς και εγκεκριμένου αιτήματος, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης κ.λπ.)».

Προς αποφυγή παρερμηνείας ή σύγχυσης, επισημαίνουμε πως στις συμβάσεις ήσσονος αξίας δεν απαιτείται έκδοση πρωτογενούς αιτήματος (καθώς αυτό προβλέπεται στο άρθρο 38 του Ν.4412/2016), παρά μόνο τεκμηριωμένου αιτήματος (που προβλέπεται στο άρθρο 66 του Ν.4270/2014 και στο άρθρο 4 του Π.Δ.80/2016). Το πρωτογενές αίτημα δεν υφίσταται ως έννοια στον Ν.4270/2014.

Κατεβάστε δωρεάν τον Οδηγό συμβάσεων ήσσονος αξίας.