Διευκρινίσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Με απόφαση οικ. 14012/246 που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρέχει διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β΄1078), για τη μη υπαγωγή στο μέτρο της λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού μισθωτών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ κλπ