Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για προμήθειες υλικών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του COVID-19

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).,για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

Η ανωτέρω ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.

Η ισχύς των ανωτέρω παρατάθηκε έως  τις 28.2.2021 (παρ.1 άρθ.74 του Ν.4745/2020).

 

Δείτε εδώ σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ βάσει του Ν.4745/2020.