Διαπιστωτική Πράξη κατάργησης/ λύσης ΝΠΔΔ και κοινωφελών επιχειρήσεων Δήμων

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. 107414/13-12-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τις “Διευκρινίσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/ λύσης των ν.π.δ.δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων”.