Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις 07/04/2023

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Α. Π. : 15624 ΕΞ 2023 – 28/3/2023 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την «Διακοπή της λειτουργίας και αναβάθμιση του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, την Παρασκευή 07.04.2023.».

Το Υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία, την Τρίτη 11.04.2023 και ώρα 09.00 μμ.