Διαδικασία εκμίσθωσης λατομείων κυριότητας Ο.Τ.Α Α’ Βαθμού

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 3353/19-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/51866/706/11-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα την ” Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης λατομείων κυριότητας των Ο.Τ.Α α’ βαθμού”.