Διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά συμβούλια των ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 944 – 10/03/2021 η υπ’ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731 – 02/03/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών  – Επικράτειας, με τίτλο: “Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά
και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.”