Διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητών ηλεκτρονικής υπογραφής στο πλαίσιο υλοποίησης του Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ.Πρωτ.: 32141 2020 – 13/11/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: “Διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής στο πλαίσιο υλοποίησης του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων”