Δεύτερη τροποποίηση της Κ.Υ.Α. περί της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4840 – 04/11/2020, η υπ’ Αριθ. Πρωτ. : 114517-30/10/20 – 30/10/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Επικράτειας, με τίτλο: “Δεύτερη τροποποίηση της υπ. αρ. 71383/8-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ Β’ 2774)”.