Γνωμοδότηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί των διατάξεων της 20.3.2020 Π.Ν.Π.

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  δημοσίευσε την  υπ’ αριθμ Α14/2020 Γνώμη επί των διατάξεων του Νόμου 4683/2020: “Κύρωση της από 20/03/2020 Π.Ν.Π.”