Γενικό Έγγραφο Ε33/688/ 14-09-2012 Ι.Κ.Α. για τις υποβληθέντες αιτήσεις επί συμφωνιών εξυγίανσης και σχεδίων αναδιοργάνωσης.

22/10/2012

Διεκπεραίωση υποβληθέντων αιτήσεων επί συμφωνιών εξυγίανσης και σχεδίων αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τα άρθρα 99-131 του Πτωχευτικού Κώδικα -Ν.3588/2007.