Γ΄ Κατανομή από τους ΚΑΠ του έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών Δαπανών των σχολείων τους

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 55904/29-08-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Γ΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού ποσού 28.000.000 €, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, το οποίο ποσό αποδίδεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.