Βοήθεια στο Σπίτι 2021: Πίνακας Χρηματοδότησης Β’ Δόσης

Αναρτήθηκε στις 22/12/2021, ο Πίνακας Χρηματοδότησης της Β’ δόσης (6η Ανάρτηση) του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, για το έτος 2021, συνολικής αξίας 179.697,32€, που αφορά 5 Φορείς.

Η καταβολή της χρηματοδότησης στους φορείς, θα γίνεται χωρίς την έκδοση τιμολογίου προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014. Κατά την πληρωμή των δόσεων, δεν υποχρεούνται οι φορείς στην προσκόμιση Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας.

Η καταβολή της Α’ δόσης θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης του παρόντος πίνακα. Εξαιρούνται οι ιδιώτες φορείς, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4483/2017.