«Βοήθεια στο Σπίτι»: Απόδοση εσόδων/Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ έτους 2024 σε Δήμους της Χώρας

Δημοσιεύθηκε η Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 31860/30-03-2024 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία κατανέμεται στους Δήμους της χώρας ποσό ύψους σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (45.000.000,00 €), το οποίο αποδίδεται ως πρώτη Α’ δόση για το έτος 2024, για:

  • την κάλυψη μισθολογικής δαπάνης των διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ κατόπιν συμμόρφωσης σε δικαστική απόφαση
  • την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού που στελεχώνει τις δύο χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (2.908) θέσεις τακτικού προσωπικού, κατόπιν έκδοσης των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020.
  • την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού της παρ.1 του άρθρου 77 του ν.5027/2023.
  • την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού που στελεχώνει τις εκατό ογδόντα τέσσερις (184) θέσεις για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για άτομα που προστατεύονται από τον ν.2643/1998
  • την κάλυψη του κόστους χρήσης οχημάτων καθώς και του διοικητικού και λειτουργικού κόστους του προγράμματος