Βεβαίωση κίνησης αιρετών Δήμων – Έγγραφο

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ ΑΠ: 77233/ 13.11.2020 Εγκυκλίου 426 του Υπουργείου Εσωτερικών και των οριζόμενων στην υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/06.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης εξαιρούνται από τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι (που ορίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 7 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010) όλων των δήμων.

Ο δήμαρχος δύναται να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου εφαρμογής των μέτρων (άρθρο πρώτο, παρ. 7 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης) την απόφαση ανακήρυξής του από αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο (άρθρο 44 του ν.3852/2010) και ο αντιδήμαρχος την απόφαση ορισμού του (άρθρο 59, παρ. 5 του ν.3852/2010).

Από τα περιοριστικά αυτά μέτρα εξαιρούνται, επίσης, οι μετακινήσεις αιρετών οργάνων των δήμων και των κοινοτήτων από και προς την εργασία τους, που συνδέονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, εντεταλμένοι σύμβουλοι, πρόεδροι κοινοτήτων, κ.ά., και οι οποίες δεν μπορεί να ασκηθούν με άλλο τρόπο (παρ. 2α του άρθρου 3 της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης).

Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής, ο δήμαρχος πρέπει να χορηγήσει στους εν λόγω αιρετούς βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία:
– Στοιχεία ταυτότητας του αιρετού (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. ή αριθμό διαβατηρίου, αιρετό αξίωμα στο δήμο)
– Τόπο κατοικίας (ταχυδρομική διεύθυνση)
– Τόπο εργασίας: ταχυδρομική διεύθυνση του δημοτικού καταστήματος, όπου παρέχει τις υπηρεσίες του ο αιρετός
– Λόγω του ότι οι αιρετοί δεν είναι υπάλληλοι του δήμου όπου έχουν εκλεγεί, το πλαίσιο «Ωράριο εργασίας» εκλαμβάνεται ως ο απαιτούμενος χρόνος για την επιμελή άσκηση των αιρετών τους καθηκόντων και συμπληρώνονται ανάλογα τα πεδία:
α) ώρα προσέλευσης:……/ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης:……….
β) ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης λόγω υπερωριακής απασχόλησης:……
– Χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης/ Πάγιας Διάρκειας:

Η ως άνω βεβαίωση χορηγείται με πρωτότυπη υπογραφή του δημάρχου και με στρογγυλή σφραγίδα. Στην ως άνω βεβαίωση συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία, η οποία σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του αιρετού, εξαιτίας των οποίων προκύπτει υποχρέωση μετακίνησης κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
Το μετακινούμενο αιρετό όργανο οφείλει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και τη βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Παρατίθεται σχετικό έγγραφο Βεβαίωσης κίνησης αιρετών Δήμων.