Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ.:32891- 27/04/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους”.