Α.Α.Δ.Ε.: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2664-22/06/2021 η υπ’ Αριθμ. A. 1137- 18/06/2021 Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β’ 179), όπως ισχύει”.

Σύμφωνα με την Απόφαση:

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2020, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι και την 23/6/2021.