Ασφάλιση σπουδαστών κολλεγίων κατά την πρακτική άσκηση σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού

Με την Υπ’ αριθμ. 8/47591/30.01.2023 Εγκύκλιο του e- ΕΦΚΑ, κοινοποιούνται οι Διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5006/2022 (Φ.Ε.Κ. Α’ 239/22.12.2022) και γνωστοποιείται ότι υπόχρεος για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και την υποβολή των Α.Π.Δ., είναι τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στα οποία οι σπουδαστές των Κολλεγίων, πραγματοποιούν την προβλεπόμενη από το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητάς τους πρακτική Άσκηση, όπως αυτή ορίζεται από το συμπράττον Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής.