Αριθ. Πρωτ.: 21186/ 28-05-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για επιβολή διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης αιρετών των δήμων και των περιφερειών εξ΄ αιτίας καταδίκης.

29/05/2012

Επιβολή διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης αιρετών των δήμων και των περιφερειών εξ’ αιτάς καταδίκης (άρθρο 236 του ν.3852/2010).