Αριθ. Πρωτ.: οικ.23401/ 12-06-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για εκλογή των δύο αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

18/06/2012

Εκλογή των δύο αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.