Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΥ Ε 1153301 ΕΞ 2012/08-11-2012 Υπουργείο Οικονομικών.

19/11/2012

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4081/2012 (Α’ 184) περί μείωσης των μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες.