Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/1/οικ.13718/ 18-06-2012 Υπουργού Διοικ. Μεταρ. & Ηλεκτρον. Διακυβερ. για σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων

26/06/2012

Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 όπως ο ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2021.